Home Tin tức Xây dựng quy trình hoàn thuế mới

Xây dựng quy trình hoàn thuế mới

by Doanhnhan

Xây dựng quy trình hoàn thuế mới

Theo Tổng cục Thuế, quy trình hoàn thuế hiện nay được ban hành theo Quyết định số 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế áp dụng từ ngày 1/7/2011. Quy trình hoàn thuế này đã giúp cơ quan thuế theo dõi, quản lý người nộp thuế thực hiện các thủ tục về hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổng cục Thuế nhận định, trong công tác quản lý hoàn thuế, các cơ quan thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ, công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế, đặc biệt là hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhiều cơ quan thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế cho các doanh nghiệp từ bộ phận tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ, nên người nộp thuế đã có ý thức cao trong việc chấp hành ngay từ công tác kê khai thuế đảm bảo chính xác và đúng quy định, số liệu chính xác.

Đến nay, sau khi Luật Quản lý thuế số 38/QH14 ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, thẩm quyền quyết định hoàn thuế, trình tự và thủ tục hoàn thuế. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Đồng thời, để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành, cần thiết xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình ban hành kèm Quyết định 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, để đảm bảo tính khả thi của quy trình khi ban hành, các đơn vị, cơ quan thuế các cấp tập trung tham gia ý kiến vào quy trình để đảm bảo tính thống nhất và nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời gian, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với từng công chức, bộ phận chức năng quản lý thuế thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Cùng với đó là quy trình thực hiện trên nền tảng tự động hóa tối đa các bước công việc nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoàn thuế, kiểm soát công tác quyết toán hoàn thuế. Quy trình phải có sự kết nối, đồng bộ giữa các quy trình quản lý thuế khác có liên quan trên cơ sở quản lý rủi ro, ứng dụng thanh tra, kiểm tra, ứng dụng về kiểm tra nội bộ trong công tác kiểm soát hoàn thuế. Đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, các đơn vị, cơ quan thuế các cấp chú trọng một số nội dung.Nguồn tin: Doanhnhansaigon.vn

Đánh giá post

Related Articles

Leave a Comment